Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ 01.08.2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; 9/12/2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların, şehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube de kurulmamış esnaf ve sanatkârların kaydolacağı odanın Bakanlıkça nasıl tespit edileceği belirlenmiş, Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde de yer aldığı üzere iş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla tahditli olarak belirlenenlerin oda kayıtlarının, çalışma bölgesinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına yapılacağı belirtilmiş, Bir çalışma bölgesinde aynı meslek kolunda faaliyetini sürdüren birden fazla ihtisas odasının bulunması halinde, ilgili mesleğe veya meslek koluna özgülenen faaliyetin türüne göre esnaf ve sanatkârın üyelik kaydının hangi odaya yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiş, objektif kriterlere bağlanmış ve uygulamaya ilişkin örneklere yer verilmiş, Esnaf ve sanatkârların kaydolabileceği karma oda bulunmayan yerlerde kişinin kaydolacağı mesleği ile alakalı en yakın ihtisas odasının tespitinin yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.