BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/37 SAYILI GENELGE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün
Konfederasyonumuza iletilen 18/03/2022 tarihli yazısında; bilindiği üzere, 21/12/2019 tarihli ve 30985
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık Yağ üreticisinin
yükümlülükleri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Motor yağı değişimi yapılan
işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici
depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın
çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı
kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.”
hükmü gereğince motor yağı değişimi yapılan
akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti
gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınmasının, gerek atık
yağ toplama miktarlarının artırılması gerekse atık yağların gayri resmi yollarla akaryakıta karıştırılması
veya enerji amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi noktasında önem arz ettiği, söz konusu tesisler
tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak Motor Yağı
Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerektiği bildirilmektedir.


Diğer yandan aynı yazıda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin (dd) bendinde yer
alan “Ek-15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere
altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi
bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk Lirası (13.620 TL) idari para cezası
verilir.” hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere idari
yaptırım uygulandığı belirtilmektedir.


Bilgilerinizi ve hâlihazırda motor yağı değişimi yapılan ancak yetki belgesi bulunmayan esnaf
ve sanatkarlarımızın ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak
yetki belgesi alınması konusunda bilgilendirilmesi, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi
yapılan işletmelere Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağının
bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.